Jaktlaget

Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för älgskötselområdets skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget.

Fällavgiften inbetalas till Älgskötselområdet samtidigt som jaktresultatet meddelas. Senast en vecka efter avslutad jakt.

Vid bl. a. älgjakt skall en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två (2) timmar från påskjutningen (28§ JL)

ÄlgObs och skjuten älg ska rapporteras i www.viltdata.se.  Observationsperioden är de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktsperiodens start.

Påskjuten och/eller skadad älg tillfaller jakträttshavaren på det jaktområde där älgen påträffas.
Om en älg har blivit påskjuten och skadad inom ett jaktområde (X) men har fallit eller fällts på ett annat jaktområde (Y) tillfaller den i första hand jakträttshavaren på det område där den fallit (Y). Den senare (Y) har dock rätt att avstå älgen, då är jakträttshavaren (X) skyldig att ta hand om djuret oavsett i vilket tillstånd det befinner sig i och måste avräkna det från sin tilldelning.

Vid överskjutning ska jaktlaget betala en avgift enligt gällande taxa. Även fällavgift ska betalas. Djuret får jaktlaget behålla-

Samjakt får ske mellan jaktlag som geografiskt gränsar mot varandra. För mer information klicka här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.