Stadgar

Stadgar antagna den 12/3 2001 och gäller för de jaktlag/jakträttshavare som genom avtal om samgående i skötselområde anslutit sina jaktområden till skötselområdet.
Namn, beslutande organ mm
§1
Skötselområdets namn skall vara "Norra Hagunda älg- och kronhjortskötselområde"
§2
Beslutande organ inom skötselområdet är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§3
Styrelsen har sitt säte i Norra Hagunda.
§4
Skötselområdets verksamhet- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1/3 till 28 (29)/2.
Ändamål
§5
Ändamålet med skötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älg- och kronhjortsvård och att i samverkan med markägare skapa älg- och kronhjortstammar i balans genom en beskattning enligt de upprättade älgskötselplanerna

Inom Norra Hagunda upprättas två älgskötselplaner (ÄSP). Den ena för markerna inom Östervåla ÄFO som benämns "Norra Hagunda Övre ÄSP" och den andra för markerna inom Fjärdhundra ÄFO som benämns "Norra Hagunda Nedre ÄSP".

För kronhjort upprättas en skötselplan som omfattar Norra Hagunda hela område.

Årsmöte
§6
Årsmöten skall hållas under mars månad och bestå av ombud från de anslutna jaktlagen. Varje jaktlag äger vid årsmötet en röst. Plus en röst per tilldelad vuxen älg vid senaste älgtilldelningen. Pottälgar renderar inga extra röster.
Varje medlem i något av de i skötselområdena ingående jaktlagen har rätt att närvara vid årsmöte med yttrande- och förslagsrätt.
Persson som äger till skötselområdena ansluten mark, men som inte är jakträttshavare, har rätt att närvara vid årsmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets skötselplaner.
Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.
Extra årsmöten hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i skötselområdena ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.
Extra årsmöten kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom skrivelse till företrädarna för de jaktlag som ingår i skötselområdet.
På dagordningen för årsmöte skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän (kvinnor) tillika rösträknare.
 3. Justering av röstlängden.
 4. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Inkomna motioner
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av en av ledamöterna i styrelsen till skötselområdets och styrelsens ordförande.
 13. Val av två revisorer och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Anmälan av förändringar av skötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdens omfattning.
 16. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
 17. Fråga om skötselplaner.
 18. Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) och kronhjortar som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i skötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av reservkvot.
 19. Regler för jakten utöver de i § 8 angivna.
 20. Praktiskt älg- och kronhjortvårdsarbete, inventeringar och skadeförebyggande åtgärder.
 21. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt p. 20.
 22. Övriga frågor som bör hänskjutas till styrelses.

Styrelse
§7
När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör skötselområdena. Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för sin förvaltning.
Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet.
Ordföranden väljs för en tid av ett år.
Antal av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara fem ledamöter och fyra suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med tre ledamöter och två suppleanter ena året och två ledamöter och två suppleanter andra året.
Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/kronhjort medlem i jaktlag inom skötselområdet.
Styrelsen är beslutförd då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på de sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älgmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och kassör.
Det åligger styrelsen att:

 • fortlöpande föra förteckningen över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över skötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade.
 • hos länsstyrelsen begära ny registrering av skötselområdet om ändringar sker av områdets omfattning.
 • noga följa älg- och kronhjortstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som kan påverka avskjutningen inom området.
 • före varje årsmöte upprätta och inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten.
 • till årsmötet avge yttrande för inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till skötselområdet.
 • till årsmötet inkomma med förslag till praktiskt älg- och kronhjortvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder.
 • till årsmötet inkomma med förslag till avgifter.
 • till länsstyrelsen insända uppgifter om jaktresultat.
 • svara för älg- och kronhjortobsinventering.
 • i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka årsmötet kan fatta beslut.

Föreskrifter för älg- och kronhjortsjakt
§8

 1. Jakten inom skötselområdet bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktlag. Vid varje sådan samjakt fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på så sätt de kommit överens om.
 2. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för skötselområdets skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget (se jaktkungörelsen).
 3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckningen aktuell.
 4. Jaktledaren eller jaktlaget är skyldig att tillse att det vid eventuell skadeskjutning finns en särskild tränad eftersökshund tillgänglig, försummelse kommer att beivras enligt lag.
 5. Vid överskjutning av älg/kronhjort skall jaktlaget betala en avgift enligt gällande taxa. Dessutom ska fällavgift erläggas. Djuret får jaktlaget behålla.
 6. Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmöte.
 7. Utöver vad som framgår p. 4 ovan gäller Naturvårdsverkets allmänna råd avseende rätten till fälld älg.

 • Skjutet djur ska rapporteras efter jaktdagens slut. Kön på såväl vuxet djur som kalv samt fäll-datum ska redovisas. Tjurar/hjortars taggantal och djurets slaktvikt ska redovisas i anmälan. Avgift för fällt djur ska senast fem dagar efter avslutad jakt inbetalas till skötselområdena på det sätt styrelsen meddelat.
 1. Det åvilar jaktledarna att till styrelsen senast tio dagar efter de 7 första dagarna jaktlaget har jagat överlämna älgobsrapport.

Utträde ur skötselområdet
§9
Jaktlag som önskar utträda ur skötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31 december.
Anslutning till skötselområdet
§10
Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till skötselområdet skall senast den 31 december året före det året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Frågan om anslutning prövas på årsmötet.
Uteslutning ur skötselområde
§11
Årsmötet får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för skötselområdet eller av årsmötet fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.
Ekonomi
§12
För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älg- och kronhjortstammarna inom området får årsmötet besluta om att jaktlagen skall erlägga viss avgift.
Ändringar av bestämmelser för skötselområdet
§13
Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av årsmöte. Beslut av ändring är giltig endast om det erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid årsmöte avgivna röster.
Upplösning av skötselområde
§14
Beslut om upplösning av skötselområde kan fattas av årsmöte. Om skötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut, varvid för beslut om upplösning krävs att förslaget erhåller minst två tredjedelar (2/3) av antalet på årsmötet avgivna röster, eller på grund av att så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett skötselområde. Behållna tillgångar förfara på sätt som beslutas av årsmöte.

 

Revideringar
Ändringar som beslutas på årsmöten listas här nedan.

 • Årsmöte 2018: § 8 punkt 5: Överskjutning betalar jaktlager avgift enl. gällande taxa.
 • Årsmöte 2018: § 5 Tillägg två ÄSP och en KSP upprättas.
 • Årsmöte 2017: § 6 Tillägg i röstlängd att s.k. pottälgar inte ges några extra röster.
 • Årsmöte 2015: Gälla för både älg ock kronhjort samt att älgmöte ändras till årsmöte.
 • Årsmöte 2013: § 6 andra meningen (förtydligat).
 • Årsmöte 2013: §8 punkt 6.
 • Årsmöte 2012: § 7 suppleanter.
 • Årsmöte 2011: § 7 tredje stycket.
 • Årsmöte 2011: § 6 punkt 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.