Tilldelningsprinciper

För år 2017 tillämpas följande principer vid tilldelning av älg:

 • Arealgränsen för vuxen älg är 475 ha.
 • Lagen delas in i tre grupper (A, B och C)
 • Grupp A: Jaktlag som har en egen areal på minst 475 ha ingår i denna grupp. Lagen har fri kalvavskjutning.
 • Grupp B: Jaktlag som har en egen areal på minst 300 ha men inte uppnår 475 ha ingår i denna grupp. Lagen tilldelas en gemensam pott på fyra (4) vuxna älgar. Ett lag får högst skjuta ett vuxet djur. Lagen har fri kalvavskjutning.
 • Grupp C: Jaktlag som har en egen areal på mindre än 300 ha ingår i denna grupp. Lagen tilldelas vardera en kalv.
 • Restareal tillämpas inte.

Vill du läsa mer om tilldelningsprinciperna klicka på dokumenten nedan (införs snart):

Avskjutningsrekommendationer

För år 2017 tillämpas följande rekommendationer vid jakt:

 • Max 11 vuxna hondjur får skjutas - avlysninsjakt.
 • Max 14 tjurar får skjutas - avlysningsjakt.
 • Avlysningsjakterna gäller för både grupp A och B.
 • Det tillämpas inga taggbegränsningar.
 • Jaktlag med minst 2 tilldelade vuxna älgar bör fördela avskjutningen jämt mellan könen.
 • Om avlysningsjakten för ett kön överskrids kan det kompenseras på motsatta könet. Genom detta överskrids inte den totala avskjutningen för vuxna älgar. Vid tillämpning läggs meddelande ut på hemsidan.

  Detta kräver att rapportering görs samma dag som älg skjuts.

Avskjutning

Grupp B har tilldelats 4 vuxna älgar av dessa har 4 skjutits. OBS inga fler vuxna älgar får skjutas i grupp B

Under år 2017 har totalt (alla grupper) inom NHÄ skjutits:

 • 16 st tjurar OBS: Inga fler tjurar får skjutas.
 • 10 st kor/kvigor OBS: Inga fler kor/kvigor får skjutas.
 • 25 st kalvar OBS: Inga fler kalvar får skjutas.
  Senaste revidering 2018-01-31


Extra tilldelning

Jaktlag som inte tilldelats "fri kalvavskjutning" kan efter att ha skjutit sin tilldelning ansöka om extra tilldelning.

Ansökan ska vara skriftlig (t ex mail) och skickas till styrelsens sekreterare ( lars.grans@boldwinds.se ).
För att ansökan ska behandlas ska jaktlagets älg-obs och avskjutning vara införd i viltdata.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..