Tilldelningsprinciper

För år 2018 tillämpas följande principer vid tilldelning av älg:

 • Arealgränsen för vuxen älg är 475 ha.
 • Lagen delas in i tre grupper (A, B och C)
 • Grupp A: Jaktlag som har en egen areal på minst 475 ha ingår i denna grupp. Lagen har fri kalvavskjutning.
 • Grupp B: Jaktlag som har en egen areal på minst 300 ha men inte uppnår 475 ha ingår i denna grupp. Lagen tilldelas vart annar år ett vuxet djur. Lagen har fri kalvavskjutning.
 • Grupp C: Jaktlag som har en egen areal på mindre än 300 ha ingår i denna grupp. Lagen tilldelas vardera en kalv.
 • Restareal tillämpas inte.

Vill du läsa mer om tilldelningsprinciperna klicka på dokumenten nedan (införs snart):

Avskjutningsrekommendationer

Från och med älgjakten år 2018 är Norra Hagunda uppdelat i två områden. Våra marker som ligger i Östervåla Älgförvaltningsområde (norr om väg 72) benämns Norra Hagunda Övre (NHÖ). Våra marker som ligger i Fjärdhundra Älgförvltningsområde (söder om väg 72) benämns Norra Hagunda Nedre (NHN). I det område som jaktlaget har sin största markandel är också dess tillhörighet. Skriftlig information har lämnats till jaktledarna.

För år 2018 tillämpas följande bestämmelser vid jakt:

För område Norra Hagunda Övre gäller:
* Max 5 tjurar får skjutas - avlysningsjakt.
* Max 5 vuxna hondjur får skjutas . avlysningsjakt

För område Norra Hagunda Nedre gäller:
* Max 9 tjurar får skjutas - avlysninsjakt
* Max 6 vuxna hondjur får skjutas - avlysninsjakt.

 • Avlysningsjakterna gäller för både grupp A och B.
 • Det tillämpas inga taggbegränsningar.
 • Jaktlag med minst 2 tilldelade vuxna älgar bör fördela avskjutningen jämt mellan könen.
 • Om avlysningsjakten för ett kön överskrids kan det kompenseras på motsatta könet. Genom detta överskrids inte den totala avskjutningen för vuxna älgar. Vid tillämpning läggs meddelande ut på hemsidan.

  Detta kräver att rapportering görs samma dag som älg skjuts.

Avskjutning

Under år 2018 har totalt inom "Norra Hagunda Övre"skjutits:

 • 5 st tjurar OBS det får INTE skjutas fler tjurar
 • 5 st vuxna hondjur. OBS det får INTE skjutas fler vuxna hondjur
 • 9 st kalvar OBS jakten avslutad
  Senaste revidering 2019-02-28

Under år 2018 har totalt inom "Norra Hagunda Nedre"skjutits:

 • 9 st tjurar OBS det får INTE skjutas fler tjurar
 • 6 st vuxna hondjur. OBS det får INTE skjutas fler vuxna hondjur
 • 9 st kalvar OBS jakten avslutad
  Senaste revidering 2019-02-28


Extra tilldelning

Jaktlag som inte tilldelats "fri kalvavskjutning" kan efter att ha skjutit sin tilldelning ansöka om extra tilldelning.

Ansökan ska vara skriftlig (t ex mail) och skickas till styrelsens sekreterare ( lars.grans@boldwinds.se ).
För att ansökan ska behandlas ska jaktlagets älg-obs och avskjutning vara införd i viltdata.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..